Thông tin

Mr Doyle James William

English teacher
Tiếng Anh
9 Năm

1. Họ và tên: DOYLE JAMES WILLIAM

Full name: DOYLE JAMES WILLIAM

2. Nam (M) Nữ (F): M

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1949

Date of birth (DD-MM-YY: 15-11-1949)

4. Quốc tịch hiện nay: Ailen

Current nationality: Irish

5. Trình độ chuyên môn (tay nghề): Giáo viên dạy tiếng Anh;  Kinh nghiệm chuyên môn

Professional qualification (skill): Teaching English; Professional Experience

6.Vị trí công việc: Giáo viên dạy tiếng Anh

Job assignment: Teaching English

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

- Tháng 10-1973: Được cấp bằng tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành tâm lý học – Trường Đại học Pontifical

   10-1973: Diploma in Theology – Pontifical University

- Tháng 05 – 2016: Được cấp bằng tốt nghiệp Giáo viên tiếng Anh – Tổ chức Đào tạo chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ I-to-i ;

   05-2016: Diploma in Teaching English as a Foreign Language TEFL Training Organisation.

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Working period

1. Nơi làm việc

Nơi làm việc lần 1: Đại học FPT

  Working place 1st: FPT University

            + Vị trí công việc: Giáo viên giảng dạy Tiếng Anh

            Job assignment: English teacher

            + Thời gian làm việc từ : Tháng 4,2008 đến tháng 4, 2012

            Period of work from : April, 2008 to April 2012

            + Thời gian làm việc từ : Tháng 5, 2013 đến nay

            Period of work from : May, 2013 until now

Nơi làm việc lần 2: Công ty cổ phần Đất Hứa

   Working place 2: Dat Hua Joint Stock Company

            + Vị trí công việc: Giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh

            Job assignment: Volunteer teaching English

            + Thời gian làm việc từ ngày: 19/10/2012 đến ngày: 07/10/2015

            Period of work from 19/10/2012. to 07/10/2015

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

Ông Doyle James William đã tốt nghiệp “Giáo viên dạy tiếng Anh”, có hơn 05 năm kinh nghiệm dạy tiếng  Anh ở Việt Nam. Vì vậy, ông Doyle James William có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với vị trí Giáo viên dạy tiếng Anh của Công ty Cổ phần - Viện Đào Tạo Thái Thái Dương POC.

Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions:  Mr. Doyle James William graduated "English teaching", has over 05 years of experience teaching English in Vietnam.. Therefore, Mr. Doyle James William  qualified professional and experience in accordance with the position of Teaching English of Pacific Ocean Traning Institue Joint Stock Company.

                                                         Mr. Doyle James William

Thong ke