Thông tin chung

Học phí : 0 VND

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

KỸ NĂNG THIẾT KẾ SLIDE BÁO CÁO, THUYẾT TRÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng/ ban/

Cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp

Tất cả những ai sử dụng thường xuyên Power Point để phục vụ thuyết trình, báo cáo phục vụ cho công việc

  1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự khóa học, học viên có thể:

Chuẩn bị cho mình 1 slide thuyết trình ấn tượng

Biết cắt, ghép, chỉnh sửa hình ảnh phù hợp nội dung

Thong ke