Đăng ký học

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 4

Tổng lượt truy cập 25,271

IELTS Writing Task 1 - Line Graph

21/10/2016 17:10

 Hướng Dẫn Cách Làm IELTS Writing Task 1 Line Graph (Mục tiêu 6.5 -7.0)

 

1.Mô tả xu hướng ( Describing Trends)

Dạng IELTS Writing Task 1: Line graph- để bài có thể yêu cầu bạn mô tả về sự thay đổi theo thời gian (changes), do đó, để làm tốt dạng bài này bạn cần phải sử dụng ngôn ngữ mô tả xu hướng cho sự thay đổi theo đề bài ( language of change) và những cấu trúc câu phổ biến theo đúng dạng mô tả đồ thị trong IELTS Writing Task 1.

- Đối với dạng bài mô tả về xu hướng (sự thay đổi- Changes) : bạn nên mô tả những sự thay đổi chính bằng việc kết hợp sự so sánh các mốc thời gian với nhau ( sử dụng dạng so sánh của tính từ và trạng từ).

- Xu hướng là sự thay đổi hay sự chuyển động theo một hướng nhất định. Những thay đổi này thường được thể hiện trong mục số ví dụ như dân số, khối lượng sản xuất, thất nghiệp. Có ba xu hướng cơ bản như sau: Tăng ( upward), Giảm ( downward), Không đổi ( Remain).

 

 

Trong mô tả biểu đồ, các bạn lưu ý một số mẫu câu sau:

Mẫu câu bắt đầu với Danh từ:

(Time period) + Subject + Verb ( describing change)+ Adverb ( describing the degree/ the speed of change + Figure

Ví dụ: Immigration of both West Indians and Indians and Pakistanis increased rapidly over a twenty- year period.

Mẫu câu bắt đầu với Động từ:

(Time period) + There was/were + a/an + adj + noun + of + figure + in + subject

Ví dụ: There was an rapid increase in Immigration of both West Indians and Indians and Pakistan over a twenty- year period.

Bảng từ vựng cho dạng Line graph:


2. Cấu trúc viết IELTS Writing Task 1- Line graph

Một cấu trúc chuẩn cho bài viết IELTS Writing Task 1- Line graph nên có 4 đoạn.

  - Đoạn 1: Mở bài ( introduction)

  - Đoạn 2: Đưa ra tổng quan của bài ( xu hướng chung)

  - Đoạn 3: Body 1 ( thân bài 1)

  - Đoạn 4: Body 2 ( thân bài 2).

Lưu ý: Outline trên không có phần kết luận. Tuy nhiên, đoạn 2 ( đưa ra tổng quan của bài) chính là kết luận, chỉ có điều chúng ta chuyển vị trí của phần kết luận lên phần đầu tiên của thân bài để làm nổi bật các ý chính mà bạn muốn trình bày.

3. Một số từ vựng hay trong mô tả Line graph

  - The graph shows / indicates / depicts / illustrates
  - From the graph it is clear
  - It can be seen from the graph
  - As can be seen from the graph,
  - As is shown / illustrated by the graph,
  - Example: The graph shows the percentage of children using supplements in a place over a year.

Mô tả về thời gian:

over the next... / for the following... (for the following two months... over the next six months...)
from ... to / between ... and (from June to August... between June and August...)
during (during the first three months...)

Chú ý:

Phần trăm được viết tắt là %. Bạn có thể viết theo 2 cách – 10% hoặc 10 per cent.

(Continue)

 

  

Thong ke