Đăng ký học

Đang trực tuyến 1

Hôm nay 4

Tổng lượt truy cập 25,271

153 từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E thông dụng nhất

18/04/2021 18:04

Cùng Shark mở rộng thêm vốn từ vựng tiếng Anh bằng cẩm nang tổng hợp những từ bắt đầu bằng chữ "e". Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái cho các bạn độc giả tìm được từ cần tìm nhanh chóng nhất.

 1. each det., pro(n) /i:tʃ/ mỗi
 2. each other (also one another) pro(n) nhau, lẫn nhau
 3. ear (n) /iə/ tai
 4. early (adj) (adv) /´ə:li/ sớm
 5. earn (v) /ə:n/ kiếm (tiền), giành (phần thưởng)
 6. earth (n) /ə:θ/ đất, trái đất
 7. ease (n) (v) /i:z/ sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
 8. east (n)(adj) (adv) /i:st/ hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
 9. eastern (adj) /’i:stən/ đông
 10. easy (adj) /’i:zi/ dễ dàng, dễ tính, ung dung
 11. easily (adv) /’i:zili/ dễ dàng
 12. eat (v) /i:t/ ăn
 13. economic (adj) /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế
 14. economy (n) /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm, sự quản lý kinh tế
 15. edge (n) /edӡ/ lưỡi, cạnh sắc
 16. edition (n) /i’diʃn/ nhà xuất bản, sự xuất bản
 17. editor (n) /´editə/ người thu thập và xuất bản, chủ bút
 18. educate (v) /’edju:keit/ giáo dục, cho ăn học; rèn luyện
 19. educated (adj) /’edju:keitid/ được giáo dục, được đào tạo
 20. education (n) /,edju:’keiʃn/ sự giáo dục, sự rèn luyện (kỹ năng)
 21. effect (n) /i’fekt/ hiệu ứng, hiệu quả, kết quả
 22. effective (adj) /’ifektiv/ có kết quả, có hiệu lực
 23. effectively (adv) /i’fektivli/ có kết quả, có hiệu lực
 24. efficient (adj) /i’fiʃənt/ có hiệu lực, có hiệu quả
 25. efficiently (adv) /i’fiʃəntli/ có hiệu quả, hiệu nghiệm
 26. effort (n) /´efə:t/ sự cố gắng, sự nỗ lực
 27. egg (n) /eg/ trứng
 28. elbow (n) /elbou/ khuỷu tay
 29. elderly (adj) /´eldəli/ có tuổi, cao tuổi
 30. elect (v) /i´lekt/ bầu, quyết định
 31. election (n) /i´lekʃən/ sự bầu cử, cuộc tuyển cử
 32. electric (adj) /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện, có điện, phát điện
 33. electrical (adj) /i’lektrikəl/ (thuộc) điện
 34. electricity (n) /ilek’trisiti/ điện, điện lực; điện lực học
 35. electronic (adj) /ɪlɛkˈtrɒnɪk , ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử
 36. elegant (adj) /´eligənt/ thanh lịch, tao nhã
 37. element (n) /ˈɛləmənt/ yếu tôd, nguyên tố
 38. elevator (n) (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng, thang máy
 39. else (adv) /els/ khác, nữa; nếu không
 40. elsewhere (adv) /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác
 41. email (also e-mail) (n) (v) /’imeil/ thư điện tử; gửi thư điện tử
 42. embarrass (v) /im´bærəs/ lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn
 43. embarrassed (adj) /im´bærəst/ lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ
 44. emerge (v) /i´mə:dʒ/ nổi lên, hiện ra; nổi bật lên
 45. emergency (n) /i’mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp
 46. emotion (n) /i’moƱʃ(ә)n/ xự xúc động, sự cảm động, mối xác cảm
 47. emotional (adj) /i´mouʃənəl/ cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm
 48. emphasis (n) /´emfəsis/ sự nhấn mạnh, tầm quan trọng
 49. emphasize (BrE also -ise) (v) /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh, làm nổi bật
 50. empire (n) /’empaiə/ đế chế, đế quốc
 51. employ (v) /im’plɔi/ dùng, thuê ai làm gì
 52. unemployed (adj) /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp; không dùng, không sử dụng được
 53. employee (n) /¸emplɔi´i:/ người lao động, người làm công
 54. employer (n) /em´plɔiə/ chủ, người sử dụng lao động
 55. employment (n) /im’plɔimənt/ sự thuê mướn
 56. unemployment (n) /’Δnim’ploimзnt/ sự thất nghiệp, nạn thất nghiệp
 57. empty (adj) (v) /’empti/ trống, rỗng; đổ, dốc; uống, làm cạn
 58. enable (v) /i’neibl/ làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì
 59. encounter (v) (n) /in’kautә/ chạm chán, bắt gặp; sự chạm trán, sự bắt gặp
 60. encourage (v) /in’kΔridЗ/ động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm can đảm, mạnh dạn
 61. encouragement (n) /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ, động viên, khuyến khích
 62. end (n) (v) /end/ giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
 63. ending (n) /´endiη/ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối, kết cục
 64. enemy (n) /’enәmi/ kẻ thù, quân địch
 65. energy (n) /ˈɛnərdʒi/ năng lượng, nghị lực, sinh lực
 66. engage (v) /in’geidʤ/ hứa hẹn, cam kết, đính ước
 67. engaged (adj) /in´geidʒd/ đã đính ước, đã hứa hôn; đã có người
 68. engine (n) /en’ʤin/ máy, động cơ
 69. engineer (n) /endʒi’niər/ kỹ sư
 70. enjoy (v) /in’dЗoi/ thưởng thức, thích thú cái gì, được hưởng, có được
 71. enjoyable (adj) /in´dʒɔiəbl/ thú vị, thích thú
 72. enjoyment (n) /in´dʒɔimənt/ sự thích thú, sự có được, được hưởng
 73. enormous (adj) /i’nɔ:məs/ to lớn, khổng lồ
 74. enquiry (also inquiry especially in NAmE) (n) /in’kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn
 75. ensure (v) /ɛnˈʃʊər , ɛnˈʃɜr/ bảo đảm, chắc chắn
 76. enter (v) /´entə/ đi vào, gia nhập
 77. entertain (v) /,entə’tein/ giải trí, tiếp đón, chiêu đãi
 78. entertaining (adj) /,entə’teiniɳ/ giải trí
 79. entertainer (n) /¸entə´teinə/ người quản trò, người tiếp đãi, chiêu đãi
 80. entertainment (n) /entə’teinm(ə)nt/ sự giải trí, sự tiếp đãi, chiêu đãi
 81. enthusiasm (n) /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái, sự nhiệt tình
 82. enthusiastic (adj) /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái, say mê, nhiệt tình
 83. entire (adj) /in’taiə/ toàn thể, toàn bộ
 84. entirely (adv) /in´taiəli/ toàn vẹn, trọn vẹn, toàn bộ
 85. entrance (n) /’entrəns/ sự đi vào, sự nhậm chức
 86. entry (n) /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)
 87. envelope (n) /’enviloup/ phong bì
 88. environment (n) /in’vaiərənmənt/ môi trường, hoàn cảnh xung quanh
 89. environmental (adj) /in,vairən’mentl/ thuộc về môi trường
 90. equal (adj) (n) (v) /´i:kwəl/ ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
 91. equipment (n) /i’kwipmənt/ trang, thiết bị
 92. equivalent (adj) (n) /i´kwivələnt/ tương đương; từ, vật tương đương
 93. error (n) /’erə/ lỗi, sự sai sót, sai lầm
 94. escape (v) (n) /is’keip/ trốn thoát, thoát khỏi; sự trốn thoát, lỗi thoát
 95. especially (adv) /is’peʃəli/ đặc biệt là, nhất là
 96. essay (n) /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận
 97. essential (adj) (n) /əˈsɛnʃəl/ bản chất, thực chất, cốt yếu; yếu tố cần thiết
 98. establish (v) /ɪˈstæblɪʃ/ lập, thành lập
 99. estate (n) /ɪˈsteɪt/ tài sản, di sản, bất động sản
 100. estimate (n) (v) /’estimit – ‘estimeit/ sự ước lượng, đánh giá; ước lượng, đánh giá
 101. euro (n) /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu
 102. even (adv)., (adj) /’i:vn/ ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
 103. evening (n) /’i:vniɳ/ buổi chiều, tối
 104. event (n) /i’vent/ sự việc, sự kiện
 105. eventually (adv) /i´ventjuəli/ cuối cùng
 106. ever (adv) /’evә(r)/ từng, từ trước tới giờ
 107. every det. /’evәri/ mỗi, mọi
 108. everyone (also everybody) pro(n) /´evri¸wʌn/ mọi người
 109. everywhere (adv) /´evri¸weə/ mọi nơi
 110. evidence (n) /’evidəns/ điều hiển nhiên, điều rõ ràng
 111. evil (adj) (n) /’i:vl/ xấu, ác; điều xấu, điều ác, điều tai hại
 112. exact (adj) /ig´zækt/ chính xác, đúng
 113. exaggerate (v) /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu, phóng đại
 114. exam (n) /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)
 115. examine (v) /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh)
 116. example (n) /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ, ví dụ
 117. excellent (adj) /ˈeksələnt/ xuất sắc, xuất chúng
 118. exception (n) /ik’sepʃn/ sự trừ ra, sự loại ra
 119. exchange (v) (n) /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi
 120. excite (v) /ik’sait/ kích thích, kích động
 121. exclude (v) /iks´klu:d/ ngăn chạn, loại trừ
 122. excuse (n) (v) /iks´kju:z/ lời xin lỗi, bào chữa; xin lỗi, tha thứ, tha lỗi
 123. executive (n) (adj) /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành, chấp hành; (thuộc) sự thi hành, chấp hành
 124. exercise (n) (v) /’eksəsaiz/ bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
 125. exhibit (v) (n) /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày, triển lãm; vật trưng bày, vật triển lãm
 126. exhibition (n) /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm, trưng bày
 127. exist (v) /ig’zist/ tồn tại, sống
 128. exit (n) /´egzit/ lỗi ra, sự đi ra, thoát ra
 129. expand (v) /iks’pænd/ mở rộng, phát triển, nở, giãn ra
 130. expect (v) /ik’spekt/ chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
 131. unexpected (adj) /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
 132. expectation (n) /,ekspek’tei∫n/ sự mong chờ, sự chờ đợi
 133. expense (n) /ɪkˈspɛns/ chi phí
 134. expensive (adj) /iks’pensiv/ đắt
 135. experience (n) (v) /iks’piəriəns/ kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
 136. experiment (n) (v) /(n) ɪkˈspɛrəmənt ; (v) ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
 137. expert (n) (adj) /,ekspз’ti:z/ chuyên gia; chuyên môn, thành thạo
 138. explain (v) /iks’plein/ giải nghĩa, giải thích
 139. explanation (n) /,eksplə’neiʃn/ sự giải nghĩa, giải thích
 140. explode (v) /iks’ploud/ đập tan (hy vọng…), làm nổ, nổ
 141. explore (v) /iks´plɔ:/ thăm dò, thám hiểm
 142. explosion (n) /iks’plouʤn/ sự nổ, sự phát triển ồ ạt
 143. export (v) (n) /iks´pɔ:t/ xuất khẩu; hàng xuất khẩu, sự xuất khẩu
 144. expose (v) /ɪkˈspoʊz/ trưng bày, phơi bày
 145. express (v) (adj) /iks’pres/ diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành
 146. extend (v) /iks’tend/ giơ, duỗi ra (tay, châ(n).); kéo dài (thời gia(n).), dành cho, gửi lời
 147. extension (n) /ɪkstent ʃən/ sự giơ, duỗi; sự kéo dài, sự dành cho, gửi lời
 148. extensive (adj) /iks´tensiv/ rộng rãi, bao quát
 149. extent (n) v /ɪkˈstɛnt/ quy mô, phạm vi
 150. extra (adj) (n) (adv) /’ekstrə/ thêm, phụ, ngoại; thứ thêm, phụ
 151. extraordinary (adj) /iks’trɔ:dnri/ đặc biệt, lạ thường, khác thường
 152. extreme (adj) (n) /iks’tri:m/ vô cùng, khắc nghiệt, quá khích, cực đoan; sự quá khích
 153. eye (n) /ai/ mắt

TRUNG TÂM ANH NGỮ SHARK ENGLISH

Địa chỉ

 • Cơ sở 1: 9th Floor Tháp A, No.36 Mạc Thái Tổ Street, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam
 • Cơ sở 2: 6th Floor, Đại học Hà Nội, Thanh Xuân District, Ha Noi City, Viet Nam
 • Cơ sở 3: No 48 Mễ Trì Street, Nam Tư Liêm District, Ha Noi City, Viet Nam

Hotline: 0989 956 159

Email: info@poc.edu.vn

Thong ke